Pravila Nagradnog natječaja „Prvi put“

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj „Prvi put“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) organizira: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator), koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz Nagradnog natječaja. Pokrovitelj Nagradnog natječaja je Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 (u daljnjem tekstu: Pokrovitelj).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Pokrovitelja (Zagrebačka banka) i jačanje poznatosti branda Pokrovitelja te promocija poslovnih subjekata (pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi i sl.) iz segmenta turizma i koji su se prijavili na nagradni natječaj i osvojili jednu od navedenih nagrada) te poticanje kupnje hrvatskog proizvoda/usluge.

Trajanje natječaja:
Od 09. rujna do 30. rujna 2020. godine
Rok za dostavu prijave jest do 30. rujna 2020. u 23:59 sati.

Članak 3: PRAVO SUDJELOVANJA I NAČIN PRIJAVE

Pravo prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju imaju:

 • sve pravne osobe i sve punoljetne fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi i sl.),
 • s prebivalištem/sjedištem u Republici Hrvatskoj tj. subjekti koji nisu vlasnički povezani sa srednjim i/ili velikim poduzetnicima
 • osim radnika Organizatora, Pokrovitelja i partnera kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)
 • koji u razdoblju od 09. rujna 2020. do 30. rujna 2020. u 23:59 sati na web adresi portala www.prviput.hr podnesu prijavu na Nagradni natječaj putem Prijavnice.

U Prijavnici Nagradnog natječaja sudionik treba napisati svoje kontakt podatke (ime, prezime, adresu, e-mail, telefon, županiju, te ukoliko se radi o obrtnicima, slobodnim zanimanjima ili OPG-u i OIB fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost), te predstaviti posebnosti i neotkrivene ljepote svog kraja, zajedno sa svojim turističko-ugostiteljskim projektom (motivacijski video).

Podaci navedeni u Prijavnici Natječaja moraju biti istiniti i podložni su provjeri od strane Organizatora te Pokrovitelja (Zagrebačka banka). U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili netočnosti u Prijavnici ili ostaloj prijavnoj dokumentaciji prijava se neće razmatrati te će taj sudionik biti diskvalificiran.

Dodatno, za odabrane finaliste Pokrovitelj će zatražiti dostavu Izjave o tome da isti nisu kazneno i/ili prekršajno kažnjavani te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, u obliku prihvatljivom Organizatoru i Pokrovitelju.

Organizator i Pokrovitelj su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili Pokrovitelja. Sudionici Nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima Nagradnog natječaja.

Podatke iz Prijavnice, kao i ostale podatke obrađuju Organizator, Pokrovitelj i članovi Komisije u razdoblju od 09. rujna 2020. do isporuke svih nagrada, a nakon čega se arhiviraju sukladno članku 13. ovih Pravila

Svaki Sudionik može prijaviti samo jedan (1) projekt na Nagradni natječaj.

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:

Ukupan broj nagrada iznosi 15.
Na temelju odluke Komisije dodjeljuju se nagrade za 15 najboljih sudionika.

Za prvoplasiranog i drugoplasiranog dobitnika:
Produkcija i medijski plasman promotivne kampanje koja se sastoji od sljedećih kanala komunikacije, a u kojima likom i djelom sudjeluje dobitnik:

 • TV spot
 • Billboard,
 • Online oglašavanje (Web banneri)
 • PR članak
 • Native članak
 • Profil objekta na www.prviput.hr
 • Objave na društvenim mrežama
 • Oglasna sredstva Pokrovitelja Zagrebačke banke (npr. Plakat u poslovnicama Zagrebačke banke, Digital signage u poslovnicama Zagrebačke banke, Signature Pad u poslovnicama Zagrebačke banke, bankomati Zagrebačke banke, društvene mreže Zagrebačke banke, Intranet Zagrebačke banke i slično)

Broj medijskog emitiranja za prvog i drugo plasiranog dobitnika će se utvrditi naknadnim medijskim planom, sve u periodu četvrtog kvartala 2020 godine odnosno drugog kvartala 2021 godine. Točno definiran period po dobitniku će biti definiran naknadno.

Termini emitiranja ovise o produkciji kreativnih rješenja.

Za dobitnike od trećeg do 15. mjesta:
Produkcija i medijski plasman promotivne kampanje koja se sastoji od sljedećih kanala komunikacije, a u kojima likom i djelom sudjeluje dobitnik:

 • Billboard,
 • Radijski spot,
 • Online oglašavanje (Web banneri),
 • PR članak
 • Native članak
 • Profil objekta na www.prviput.hr
 • Objave na društvenim mrežama
 • Oglasna sredstva Zagrebačke banke (npr. Plakat u poslovnicama Zagrebačke banke, Digital signage u poslovnicama Zagrebačke banke, Signature Pad u poslovnicama Zagrebačke banke, Bankomati Zagrebačke banke, društvene mreže Zagrebačke banke, Intranet Zagrebačke banke i slično)

Broj medijskog emitiranja za dobitnike od 3 do 15 mjesta će se utvrditi naknadnim medijskim planom, sve u periodu četvrtog kvartala 2020 godine do kraja drugog kvartala 2021 godine. Točno definiran period po dobitniku će biti definiran naknadno.

Termini emitiranja ovise o produkciji kreativnih rješenja.

Na svim formatima promotivnih kampanja za svih 15 pobjednika, bit će integriran i brending pokrovitelja - Zagrebačke banke. Produkcija promotivnih kampanja za svih 15 pobjednika autorsko je djelo marketinške agencije Señor, dobro društvo za komunikaciju d.o.o., što znači da pobjednici ne mogu utjecati na kreativu kampanje.

Članak 5: ODABIR DOBITNIKA

Po isteku roka za prijave slijedi odabir najkreativnijih projekata / priča Nagradnog natječaja „Prvi put“.

Odabir će izvršiti Komisija, koju čini devet članova: predstavnik Pokrovitelja Zagrebačke banke, predstavnik marketinške agencije Señor, predstavnik iz područja turizma i iz društvenog života kojeg izaberu Organizator i Pokrovitelj. Komisija pregledava i evaluira sve projekte za koje je zaprimljena pravilna i pravodobna prijava kroz formular Prijavnice na www.prviput.hr i koji udovoljavaju unaprijed provedenoj internoj procjeni Pokrovitelja Zagrebačke banke.

Kriteriji za evaluaciju prijavljenih projekata te donošenje odluke o dobitnicima/pobjednicima Nagradnog natječaja:

Pri ocjenjivanju prijava, Komisija vrednuje 3 kriterija:
1. Specifičnost turističke ponude (33,3%)
a. Podkriteriji:
i. Inovativnost
ii. Jedinstvenost
iii. Održivo poslovanje
2. Zanimljivost neotkrivene destinacije (33,3%)
a. Podkriteriji:
i. Razina poznatosti destinacije
ii. Atraktivnost destinacije
3. Kvaliteta motivacijskog govora (33,3%)
a. Podkriteriji:
i. Vjerodostojnost
ii. Uvjerljivost
iii. Kreativnost prijave
iv. Priložen video format

Svakom kriteriju je dodijeljeno bodovanje prema ponderima.

Komisija izabire petnaest (15) najboljih prijava na temelju kriterija navedenih u ovom Članku 5 Pravila.
Potpuna lista dobitnika bit će objavljena do 7. listopada 2020. godine na web stranici www.prviput.hr.

Termin produkcije i medijskog plasmana kampanja marketinških komunikacija bit će naknadno definiran između dobitnika/pobjednika te Pokrovitelja Nagradnog natječaja.

Ako netko od dobitnika odustane od sudjelovanja na Nagradnom natječaju, na njegovo mjesto bit će pozvan idući sudionik iz poretka prvotno odabranih prijava. Odustajanje od sudjelovanja na Nagradnom natječaju izjavljuje se u pisanom obliku.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila. Ako dobitnik u roku od 48 sati ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog Nagradno natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora i Pokrovitelja pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljenim radovima tako da ovlašćuju Organizatora/Pokrovitelja da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici Nagradnog natječaja prihvaćaju da se sve informacije i materijali dobiveni tijekom prijave na Nagradni natječaj koriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora ili Pokrovitelja bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik Nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora ili Pokrovitelja od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator / Pokrovitelj se obvezuje obavijestiti sudionika Nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator i Pokrovitelj su ovlašteni raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika Nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Organizator i Pokrovitelj sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet, društvene mreže...). Sudionici se prijavom na Nagradni natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru i Pokrovitelju po bilo kakvoj osnovi.

Sve slike i priče koje se za vrijeme Nagradnog natječaja objave na društvenim mrežama portala 24sata.hr od strane čitatelja 24sata, a od strane Organizatora nisu tražene kao uvjet sudjelovanja, objavljuju se na vlastitu odgovornost i ne ulaze u Nagradni natječaj te se Organizator odriče povezanosti s istima.

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju. Podaci prikupljeni prilikom pogrešne ili nepotpune prijave će biti obrisani najkasnije do objave dobitnika nagradnog natječaj, do 07. listopada 2020.

Članak 9: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljeni na www.prviput.hr do 07. listopada 2020.

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 10: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se može opozvati u slučaju nastupa okolnosti za koje ne odgovara Organizator i Pokrovitelj.

Članak 12: OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je na web-stranici www.prviput.hr, a javnost se o Natječaju informira putem cjelokupne marketinške kampanje.

Sva pitanja u vezi s Natječajem dostavljaju se Organizatoru ili Pokrovitelju (Zagrebačkoj banci) isključivo u elektroničkom obliku, i to slanjem upita na adresu: info@prviput.hr.

Članak 13: OSOBNE INFORMACIJE SUDIONIKA

Osobne informacije koje Sudionici dostave kroz internetske stranice natječaja www.prviput.hr će biti upotrijebljene isključivo za provjeru i za objavu pobjednika. Osobni podaci će biti jedino distribuirani Pokrovitelju (Zagrebačkoj banci) i članovima Komisije. Drugim organizacijama koje nisu povezana s natječajem se neće dostaviti te se podaci neće koristiti za potrebe slanja promotivnih newslettera ili drugih promotivnih komunikacija te će podaci o izabranim finalistima biti obrisani nakon 5 godina od završetka natječaja, dok će podaci o ostalim prijavljenima biti obrisanu nakon 3 godine.